رديف

نام سهامدار

سال1402

تعداد سهام

درصد

1

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)

7,755,274,008

51%

2

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد (سهامی خاص)

4,329,259,605

28%

3

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامی عام)

754,415,517

5%

4

شرکت واسط مالی بهمن (مسئولیت محدود)

324,263,094

2%

5

شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان (سهامی عام)

249,862,475

2%

6

ساير سهامداران

1,886,925,301

12%

جمع

15,300,000,000

100%
    

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0