در راستاي استراتژي وظيفه اي مركز پژوهش و فناوري پتروشيمي شيراز مبني بر بومي سازي قطعات و تجهيزات و همچنين توجه به مصرف کالاهای داخلی و حمايت از شركتهاي دانش بنيان در راستاي توليد دانشهاي فني و كاربردي، اين مركز اقدام به برقراري ارتباط با پاركهاي علم و فناوري و دانشگاههاي سراسر كشور نموده و با ارتباط متقابل و شناسايي توانمنديها سعي بر پيشبرد اهداف خود نموده است.

در اين راستا ضمن بازديد از مراكز فوق ، تشكيل جلسات و راه اندازي دفتر ارتباط با صنعت پتروشيمي شيراز در پارك علم و فناوري فارس به اين ارتباطات قوت بخشيده است.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0