جمعه, 17 آذر 1402
  • EN
پروژه هاي انجام شده

رديف

عنوان پروژه

مجري

1

شبیه سازی برج پریلینگ واحد نیترات آمونیم /2

دكتر منطقيان- دانشگاه تربيت مدرس

2

بازیابی آبهای دورریز برجهای CC, RGT  واحد سودااش

مهندس سوخك-  پتروشيمي شيراز

3

حذف گازمنواکسید کربن درواحد آمونیاک /1 ( متانیتور)

مهندس بابائيانپتروشيمي شيراز

4

نصب و راه اندازی واحد متانول آموزش

مهندس معطري - پتروشيمي شيراز

5

استفاده ازگاز پرچ واحد متانول برای افزایش تولید واحد آمونیاک

مهندس رازقيان- پتروشيمي شيراز

6

رفع اشکال از ترانسفرمرهای واحد کلرآلکالی

دكتر فرجاه  -  دانشگاه شيراز

7

حذف آب دورریز واحد اوره /1

مهندس عباس عبادي - پتروشيمي شيراز

8

تولید کلرورکلسیم جهت استفاده به عنوان کود شیمیائی

مهندس عبدالرضا فولاد - پتروشيمي شيراز

9

تبدیل نشانگرهای عقربه ای فاکسبورو سری 200 به سیستم بارگراف دیجیتالی

مهندس شيداني- پتروشيمي شيراز

10

جداسازی و بازیافت پودرودانه های نامطلوب واحد نیترات آمونیم

مهندس همايوني- پتروشيمي شيراز

11

بررسی محتوای هارمونیکی سیستم برق مجتمع

دكتر خياطيان- دانشگاه شيراز

12

بررسی کمی و کیفی پسابهای واحد های مختلف پتروشیمی شیراز و مطالعه امکان مصرف مجدد آنها

دكتر مولا -  دانشگاه شيراز

13

طراحی پایه و تدوین دانش فنی واحد پیشتازمتانول

دكتر فتحي/ دكتررحيم پور - دانشگاه شيراز

14

شبیه سازی رآکتور و دستگاههای جانبی واحد اوره /2

دكتر فتحي -دانشگاه شيراز

15

 شبیه سازی واحد جذب دی اکسید کربن و دستگاههای جانبی

دكتر رحيم پور -دانشگاه شيراز

16

بررسی درخصوص چگونگی منابع نمک دریاچه مهارلو

دكترهاتف/دكتربيدختي -دانشگاه شيراز

17

تبدیل پساب پرکلرین به آب ژاول

مهندس دهباشي- پتروشيمي شيراز

18

تولید کلرورکلسیم ازپساب واحد سودااش جهت مصرف درواحد پرکلرین

مهندس عبدالرضا فولاد- پتروشيمي شيراز

19

ساخت کود جامد  NKZn  در مقیاس صنعتی

مهندس نرگس باقري - پژوهشگاه صنعت نفت

20

بررسی تخریب زودرس درام کلسیناتور واحد سودااش

دكتر سيداحمدجنابعلي جهرمي- دانشگاه شيراز

21

ارزیابی میزان گرد و خاک برجهای پریلینگ اوره و نیترات آمونیم /2ُ

دكتر طاهري- دانشگاه شيراز

22

شبيه سازی رياضی cold box    واحد آرگون

دكتردبير   -دانشگاه صنعتي اميركبير

23

بررسی آلودگی هوای مجتمع

پژوهشگاه صنعت نفت

24

رفع الودگی ميکروبی اب خنک کننده منطقه 2 و آشاميدنی مجتمع

پژوهشگاه صنعت نفت

25

آناليز جامع ريسک پذيری در واحد اوره منطقه 2 HAZOP

دكتر رشتچيان- پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

26

مطالعه و بررسی امکان بازيابی گاز های آلوده کننده Nox  خروجی از استاک واحد های اسيد نيتريک

دكتر مولا -دانشگاه شيراز

27

اصلاح فرايند سولوی برای حذف مشکل کلريد کلسيم

مهندس محمدصادق حاجي تاروردي - پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

28

تعيين ترکيب ماده ضد کلوخه جهت استفاده در واحد نيترات آمونيم شيراز

مهندس احمد روزبهاني - پژوهشگاه صنعت نفت

29

مشاهده سيگنالهای ابزار دقيقی واحد اسيد نيتريک توسط کامپيوتر و در شبکه کامپيوتری مجتمع

مهندس مصاحب فرد - پتروشيمي شيراز

30

اصلاح سيستم احيا دستگاه تهيه آب صنعتی واحد آمونياک 2 مجتمع پتروشيمی شيراز

مهندس عبدالرحيم زارعي - پتروشيمي شيراز

31

 بهينه سازي واحدپركلرين جهت ارتقاء كمي وكيفي محصول

دكتر مولا -   دانشگاه شيراز

32

 تصفيه بيولوژيکی پساب حاوی نيتروژن زياد در واحد نيترات آمونيم

دكتر منجمي - دانشگاه شيراز

33

پروژه های طرح اينترنشيپ برق و ابزار دقيق شامل 9 فقره پروژه

بخش برق و الكترونيك دانشگاه شيراز

34

بررسی امکان پذيری توليد کود شيميايی مايع UAN  در واحد نيترات آمونيم پتروشيمی شيراز

مهندس قاسم مسعودي - هماهنگي كنترل توليد   

35

ارزيابي عملكرد برج دانه بندي و ارايه روشهاي مناسب جهت جلوگيري از تشكيل كلوخه در واحد اوره 1

دكتر جهانميري - دانشگاه شيراز

36

مطالعات HAZOP    واحد متانول مجتمع پتروشيمی شيراز

دكتر هادوي- دانشگاه شيراز

37

جايگزينی سيستم قديمی کنترل واحد کولينگ تاور به  سيستم کنترل PLC

مهندس علي نصيريپتروشيمي شيراز

38

بررسی وتحقیق و طراحی سیستم  Fire  Fighting    نیروگاه منطقه دو

مهندس عباس كريم زاده - پتروشيمي شيراز

39

طراحی مهندسی اصولی کنترل گرد و غبار خروجی  ازبرج پرلينگ واحد نيترات آمونيم

دكتر طاهري- دانشگاه شيراز

40

امکان سنجی توليد گرافيت فعال مورد استفاده در واحد های کلر آلکالی

مهندس دهباشي - پتروشيمي شيراز

41

جایگزینی سیستم Trip Mimic    بویلر A  نيروگاه منطقه 2 پتروشيمی شيراز با سیستم PLC

مهندس نادر توصيفيپتروشيمي شيراز

42

بررسي راهكارهاي كاهش ميزان اتلاف جيوه در واحد كلر آلكالي مجتمع پتروشيمي شيراز

مهندس اسماعيل رضايي - پتروشيمي شيراز

43

مطالعات HAZOP    واحد سودا اش مجتمع پتروشيمی شيراز

دكتر رشتچيان - پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران

44

مطالعات HAZOP    واحد يوتيليتی شامل واحد های آب، برق و بخار منطقه دو مجتمع پتروشيمی شيراز

دكتر رشتچيان - دانشگاه صنعتي شريف

45

طراحي وساخت سيستم كنترل DSLC

مهندس وحيد شيداني - مديريت توسعه   

46

بررسی جايگزين مناسب هيدرازين در ديگهای بخار منطقه2

مهندس اسماعيل رضايي - پتروشيمي شيراز

47

مكانيزاسيون اسناد و مدارك فني واحد آرگون منطقه 2

مهندس فرزاد كريمي - پتروشيمي شيراز

48

پروژه های طرح اينترنشيپ سيويل و مكانيك شامل 12 فقره پروژه

بخش عمران و مكانيك دانشگاه شيراز

49

مطالعات HAZOP    واحدهای اسید نیتریک و نیترات آمونیم

مهندس حبيب رستگار - پتروشيمي شيراز

50

بهينه سازي رآكتور جوش شيرين واحد سودااش جهت افزايش راندمان جذب CO2  و توليد

دكترسلطاني  -دانشگاه كرمان

51

تبدیل سیستم مانیتورینگ کوره آهک واحد سودا اش از WONDERWARE    بهWINCC

مهندس علي كريم آقايي - شركت راي انديش فارس

52

 حساسيت زدايي از نيترات آمونيم كشاورزي با اضافه كردن تركيب دي آمونيم   DAP  به نيترات آمونيم

مركز پژوهش پتروشيمي شيراز

53

 انجام تست كاهش اكسيژن در واحداوره 2 پتروشيمي شيراز

مركز پژوهش پتروشيمي شيراز - شركت استامي كربن هلند

54

طراحي و ساخت پانل سيستم فاير آلارم واحد آمونياك 2

مهندس عبد الحميد معماريان - پتروشيمي شيراز

55

تعيين حريم خطر مجتمع و بررسي پيامد حوادث انتشار گازهاي آمونياك و كلر از مخازن نگهداري در پتروشيمي شيراز

دكتر رشتچيان- دانشگاه صنعتي شريف

56

استفاده بهينه از لاگونهاي تبخيري مجتمع پتروشيمي شيراز

مهندس پريساي- پتروشيمي شيراز

57

مطالعات HAZOP  واحدهاي آرگون و بالك

دكتر گوهررخي - شركت دانشگران صنعت پژوه

58

بررسي علل ايجاد اضافه ولتاژ در شبكه برق مجتمع پتروشيمي شيراز و ارايه راه حل مناسب

دكتر ابراهيم فرجاه- دانشگاه شيراز

59

مكانيزه نمودن خط شماره 2 سيستم بارگيري اوره در واحد بالك

مهندس حسين رضويپتروشيمي شيراز

60

طراحي پايه سيستم جديد تصفيه پساب واحدهاي اوره و آمونياك پتروشيمي شيراز به منظور كاهش آلاينده هاي زيست محيطي

دكتر رحيم پور- دانشگاه شيراز

61

جايگزيني مانيتورينگ سيستم ESD  يكي از توربينهاي برق نيروگاه با سيستم PLC  و ايجاد شبكه لازم براي ساير توربينها

دكتر كريم آقايي- دانشگاه شيراز

62

انجام مطالعات HAZOP  واحد گاز منطقه يك

دكتر رشتچيان - دانشگاه صنعتي شريف

63

جايگزين نمودن سيستم رله اي با تجهيزات PLC  جهت اصلاح سيستم كنترل توربين گازي

مهندس عشاق- پتروشيمي شيراز

64

طرح افزايش ميزان تبخير لاگونهاي تبخيري واحد سودا اش

مهندس كريم نژادي- رضايي پتروشيمي شيراز

65

انتخاب و جايگزيني بازدارنده خوردگي براي برجهاي خنك كننده مجتمع پتروشيمي شيراز و شبيه سازي برجهاي خنك كننده با استفاده از روش بهينه سازي رياضي

دكتر نشاطي -پژوهشگاه صنعت نفت

66

بررسي امكان حذف يا كاهش آلاينده يون آمونيم از پساب هاي مجتمع با استفاده از زئوليت طبيعي

محمد مهدي جعفرپور/ مهندس كاظم منصوري/ زهرا نيك بخش- پتروشيمي شيراز

67

طراحی و اجرای سیستم ثبت وگزارش گیری ازنتایج آزمایشگاهی واحدهای تولیدی مجتمع

مهندس حميد رضا مومن زاده - پتروشيمی شيراز

68

ارتقا سيستم مديريت نگهداري و تعميرات بر اساس IEC60300  جهت استقرار CMMS

دكتر وحيد ابراهيمي پور- دانشگاه تهران

69

ارتقا سيستم مديريت بازرسي فني بر اساس API  جهت استقرار RBI

دكتر وحيد ابراهيمي پور- دانشگاه تهران

70

بررسي امكانپذيري بازيافت فلزات از ضايعات راكتور و تانك محصول واحد اسيد نيتريك پتروشيمي شيراز در مقياس آزمايشگاهي

دكتر مهدي رشيدي- دانشگاه شيراز

71

مطالعه و اجراي طرح بهسازي دانه بندي اوره با تزريق UFC-85  در واحد اوره پتروشيمي شيراز

مهندس غلامعلي سروش- پتروشيمي شيراز

72

بررسي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي و مميزی واحد نيروگاه منطقه 2 شامل قسمتهای توليد برق، بخار و هوا و آب كولينگ با استفاده از نرم افزار RPA

مهندس قارن درستي- پژوهشگاه صنعت نفت

 73

 مطالعات پژوهشي و انجام مهندسي اصولي سيستم جذب گرد و غبارات (dust ) خروجي از برج پريل (prilling tower  ) واحد اوره منطقه 2 پتروشيمي شيراز با استفاده از روش اسكرابرهاي تر (wet scrubbing  )

 دكتر مظفري - پژوهش و فناوري پتروشيمي6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0