رديف  شرح(نياز/انتظار)  وضعيت  وضعيت در مقايسه با شركتهاي مشابه
  1  نحوه برخورد و تعامل پرسنل شركت    
  2  كافي بودن اطلاعات درج شده در فرم استعلام جهت ارائه پيشنهاد قيمت    
  3  پاسخگويي و سرعت عمل در رفع ابهامات استعلام    
  4  نحوه كنترل اوليه اجناس از نظر كمي و كيفي در زمان تحويل كالا    
  5  رعايت دقت در نگهداري نمونه ها و اجناس برگشتي به فروشندگان    
  6  انجام تسويه حساب به موقع    
  7  دسترسي و سهولت برقراري ارتباط با مجتمع    
  8  تمايل به ادامه همكاري با اين مجتمع    
  انتقادات و پيشنهادات:    
  نام فروشنده /سازنده:    
  تاريخ تكميل فرم:    
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0