ايمني (Safety  )

 

ايمني علمي است فني ، مهندسي كه با عوامل توليد ( انسان ، ماشين آلات ، مواد و روش هاي كار ) در محيط كار سر و كار دارد.

ايمني يعني ميزان (درجه) دوري جستن يا پرهيز از خطرات موجود در محيط كار .

   اهداف اداره ايمني و آتش نشاني

-       كاهش ضريب FSI

-       كاهش نرخ حوادث

-       برگزاري مانورهاي مقابله با شرايط اضطراري

-       درصد انطباق با استاندارد در ارتباط با نرخ حوادث فرآيندي منجر به تخليه

حادثه چيست؟
حادثه عبارت است از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار كه سبب صدمه و آسيب گردد.


 
شاخص هاي اندازه گيري 

 1- كاهش تعداد حوادث جزئي و متلف وقت نسبت به نفر ساعت  كاركرد پرسنل

2- كاهش شاخص شدت – تكرار حادث

 

طبقه بندي حوادث از نظر زمان يا شدت آسيب وارده:

 الف - جزيي :

به آسيب هايي گفته مي شود كه با انجام كمك هاي اوليه مي توان آنها را مداوا كرد و كاركنان را در روز حادثه يا حداكثر 48 ساعت بعد از زمان وقوع حادثه به كار مقرر يا مناسب تر عودت داد.

 ب- متلف وقت :

به آسيب هايي گفته مي شود كه در نتيجه آن كاركنان قادر نباشند وظايف محوله را بنا به تشخيص مقامات بهداري انجام داده و از زمان وقوع حادثه بيش از 48 ساعت استراحت پزشكي داشته و از كار معاف گردند . بيماريهاي حرفه اي يا ناشي از كار نيز در صورتيكه شامل تعريف مذكور باشند در زمره حوادث متلف وقت بشمار مي روند.

 

ضريب تكرار حادثه (F.R (Frequency Rate :

 F.R = ( تعداد حوادث متلف وقت  * 106 ) ÷ ( مجموع ساعات کاری مفید کارکنان  )

 عدد 106 ضريب يكسان سازي بوده و پيشنهاد سازمان I.L.O  در دهمين كنفرانسشان در سال 1962 ميلادي است كه مورد موافقت همه سازمانها قرار گرفته است و طبق نظر سازمان مزبور چنانچه ضريب تكرار حادثه در يك سازمان بين صفر تا ده باشد ، ايمني در آن سازمان در حد مطلوب است.

 ضريب شدت حادثه  (S.R (Severity Rate  :

S.R = ( تعداد روزهاي متلف وقت  * 106 ) ÷ ( مجموع ساعات کاری مفید کارکنان  )

 تذكر :

      * روزهاي تلف شده در مورد حوادث نا توان كننده ايكه منجر به نقص دائمي يا فوت فرد گردد طبق جدول تصويب شده از طرف مقامات رسمي محاسبه خواهد گرديد درمورد ساير حوادث متلف وقت كه منجر به بروز نقص يا قطع عضو در فرد نگردد فقط تعداد روزهايي كه فرد استراحت پزشكي داشته ملاك محاسبه خواهد بود.

    * آمار گيري از حوادث با استفاده از فرمهاي F.R  و S.R  را مي توان ماهيانه ،سه ماهه، شش ماهه و يا ساليانه تهيه نمود كه در مجتمع پتروشيمي شيراز ، طبق هماهنگي باشركت ملي صنايع پتروشيمي بصورت ماهيانه تهيه مي گردد.

    *  فرمولهاي ضرايبF.R    و S.R  پيشنهادي ضرايب بين المللي كار مي باشد.


 شاخص شدت – تكرار حادثه (F.S index ) :

  با تلفيق و آميختن ضريب تكرار و ضريب شدت حادثه ضريب ديگري به دست مي آيد كه تحت عنوان شاخص شدت – تكرار حادثه از آن ياد مي شود و از رابطه زير براورد مي گردد:

 براي يك مجتمع صنعتي درصورتي كه مقدار اين شاخص از 0.1 كمتر باشد وضعيت آن مجتمع از نظر رعايت اصول ايمني مطلوب مي باشد.

اهم فعاليت هاي اداره ايمني و آتش نشاني :

-         بازرسي از واحد هاي عملياتي ، انبارهاي محصول و كارگاه هاي تعميراتي و كنترل و نظارت بر پروانه كارهاي صادره

-         نظارت بر فعاليت هاي تعميراتي و پروژه هاي جاري در سطح مجتمع و نيز فعاليت هاي تعميرات اضطراري و اساسي واحدهاي مختلف

-         پيگيري رفع شرايط ناايمن از طريق هماهنگي با امور و ادارات ذيربط و پيگيري درخصوص رفع اعمال ناايمن مشاهده شده

-         پيگيري موارد مربوط به جاريسازي سيستم مديريت ايمني فرايند

-         انجام مطالعات HAZOP واحدهاي مختلف مجتمع در راستاي پيشگيري از بروز حوادث فرايندي و برنامه ريزي و اقدام درخصوص بازنگري اين مطالعات در بازه هاي زماني مورد نياز

-         تهيه گزارشات مورد نياز ، انجام پيگيري ها و هماهنگي هاي لازم و متعاقبا برگزاري بازديدهاي ايمني مديريت از قسمتهاي مختلف مجتمع

-         برگزاري مانورهاي ماهيانه و سراسري امداد و نجات و مقابله با شرايط اضطراري به منظور حفظ آمادگي پرسنل در مواجهه با شرايط بحراني

-         پيگيري موارد مربوط به تعالي سازماني و شركت در ارزيابي هاي جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و جايزه سرآمدي صنعت نفت و كسب تنديس بلورين توسط مجتمع پتروشيمي شيراز

-         پيگيري بروزرساني ارزيابي خطرات قسمت هاي مختلف مجتمع همچنين بازنگري روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي مختلف ايمني و آتش نشاني

-         ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي HSE و دوره هاي متعدد آموزش حين كار (TBM) به پرسنل رسمي و پيمانكارو برگزاري سمينارهاي ايمني جهت بازرسان ايمني و مسئولين HSE پيمانكار به منظور ارتقاء سطح دانش ايشان

-         شركت در جلسات كميته فني مديريت تغيير و پيگيري تكميل فرم هاي MOC و متعاقب آن بررسي و اظهارنظر درخصوص فرم هاي درخواست خدمات فني صادر شده و گواهي اتمام RTSها

-         پيگيري خريد و تاييد تجهيزات استحفاظي در ورود به انبار همچنين ثبت حواله لوازم استحفاظ فردي جهت پرسنل و نظارت بر استفاده پرسنل از اين تجهيزات

-         برگزاري جلسات متعدد ستاد بحران و پدافند غيرعامل در راستاي تقويت زير ساخت هاي پدافند غير عامل ، تقويت زير ساخت هاي امنيت شبكه هاي صنعتي و عمومي مجتمع و ساير موارد مربوط به ستاد بحران و پدافند غير عامل با حضور اعضاي ستاد بحران مجتمع و ارگان هاي برون سازماني ذيربط

-         تست و كنترل و كاليبراسيون دستگاه هاي تست گاز واحدهاي مختلف

-         كنترل و نظارت بر فعاليتهاي مختلف پيمانكاران اعم از كنترل ابزار و ادوات آنها در بدو ورود به مجتمع ،ورود و تردد خودروها و صدور مجوز رانندگي، آموزش و توجيه پرسنل پيمانكاران

-         تكميل چك ليست هاي مميزي ايمني قسمت هاي مختلف و پيگيري رفع عدم انطباق هاي موجود

-         چك روتين تجهيزات آتش نشاني ( دستگاههاي تنفسي ، كپسولهاي پودري ، سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق و ...)

-         امدادرساني به بيماران و مصدومين سطح مجتمع و اعزام ايشان به درمانگاه شركت و درصورت نياز مراكز درماني برون سازماني

-         پيگيري رفع نواقص سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق درسطح مجتمع و شركت در جلسات متعدد در اين ارتباط

-         حضور در جلسات توجيهي پيمانكاران شركت كننده درمناقصات جديد مجتمع و ذكر موارد ايمني مورد نياز

-         آماده سازي مستندات و حضور در مميزي داخلي و مميزي مراقبتي IMS و HSE و همكاري با مميزان محترم داخلي و خارجي

-         شركت در جلسات متعدد كميته ايمني ، كميته فني و گزارش حوادث واحدها

-         پيگيري موارد مربوط به انتخاب واحد ، پيمانكار و نفرات برتر ايمني و معرفي و تقدير از ايشان در  روز ملي ايمني و آتش نشاني

-         انتشار ماهنامه ايمني و برگزاري مسابقه ايمني در راستاي انجام فعاليت هاي فرهنگي به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني مجتمع

-          نظارت بر انجام امور ترافيك خودرويي در سطح مجتمع و پيگيري آموزش رانندگان در دروازه بارگيري6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0