دوشنبه, 23 مهر 1397
  • EN
ايمني

 
ايمني (Safety  )

 

ايمني علمي است فني ، مهندسي كه با عوامل توليد ( انسان ، ماشين آلات ، مواد و روش هاي كار ) در محيط كار سر و كار دارد.

ايمني يعني ميزان (درجه) دوري جستن يا پرهيز از خطرات موجود در محيط كار .

   اهداف اداره ايمني و آتش نشاني

-       كاهش ضريب FSI

-       كاهش نرخ حوادث

-       برگزاري مانورهاي مقابله با شرايط اضطراري

-       درصد انطباق با استاندارد در ارتباط با نرخ حوادث فرآيندي منجر به تخليه

حادثه چيست؟
حادثه عبارت است از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از انتظار كه سبب صدمه و آسيب گردد.


 
شاخص هاي اندازه گيري 

1- کاهش تعداد حوادث جزئی و متلف وقت نسبت به نفر ساعت كاركرد پرسنل

 2- كاهش شاخص شدت – تكرار حادث

 

طبقه بندي حوادث از نظر زمان يا شدت آسيب وارده:

 الف - جزيي :

به آسيب هايي گفته مي شود كه با انجام كمك هاي اوليه مي توان آنها را مداوا كرد و كاركنان را در روز حادثه يا حداكثر 48 ساعت بعد از زمان وقوع حادثه به كار مقرر يا مناسب تر عودت داد.

 ب- متلف وقت :

به آسيب هايي گفته مي شود كه در نتيجه آن كاركنان قادر نباشند وظايف محوله را بنا به تشخيص مقامات بهداري انجام داده و از زمان وقوع حادثه بيش از 48 ساعت استراحت پزشكي داشته و از كار معاف گردند . بيماريهاي حرفه اي يا ناشي از كار نيز در صورتيكه شامل تعريف مذكور باشند در زمره حوادث متلف وقت بشمار مي روند.

 

ضريب تكرار حادثه (F.R (Frequency Rate :

 F.R = ( تعداد حوادث متلف وقت  * 106 ) ÷ ( مجموع ساعات کاری مفید کارکنان  )

 عدد 106 ضريب يكسان سازي بوده و پيشنهاد سازمان I.L.O  در دهمين كنفرانسشان در سال 1962 ميلادي است كه مورد موافقت همه سازمانها قرار گرفته است و طبق نظر سازمان مزبور چنانچه ضريب تكرار حادثه در يك سازمان بين صفر تا ده باشد ، ايمني در آن سازمان در حد مطلوب است.

 ضريب شدت حادثه  (S.R (Severity Rate  :

S.R = ( تعداد روزهاي متلف وقت  * 106 ) ÷ ( مجموع ساعات کاری مفید کارکنان  )

 تذكر :

      * روزهاي تلف شده در مورد حوادث نا توان كننده ايكه منجر به نقص دائمي يا فوت فرد گردد طبق جدول تصويب شده از طرف مقامات رسمي محاسبه خواهد گرديد درمورد ساير حوادث متلف وقت كه منجر به بروز نقص يا قطع عضو در فرد نگردد فقط تعداد روزهايي كه فرد استراحت پزشكي داشته ملاك محاسبه خواهد بود.

    * آمار گيري از حوادث با استفاده از فرمهاي F.R  و S.R  را مي توان ماهيانه ،سه ماهه، شش ماهه و يا ساليانه تهيه نمود كه در مجتمع پتروشيمي شيراز ، طبق هماهنگي باشركت ملي صنايع پتروشيمي بصورت ماهيانه تهيه مي گردد.

    *  فرمولهاي ضرايبF.R    و S.R  پيشنهادي ضرايب بين المللي كار مي باشد.


 شاخص شدت – تكرار حادثه (F.S index ) :

  با تلفيق و آميختن ضريب تكرار و ضريب شدت حادثه ضريب ديگري به دست مي آيد كه تحت عنوان شاخص شدت – تكرار حادثه از آن ياد مي شود و از رابطه زير براورد مي گردد:

 براي يك مجتمع صنعتي درصورتي كه مقدار اين شاخص از 0.1 كمتر باشد وضعيت آن مجتمع از نظر رعايت اصول ايمني مطلوب مي باشد.

 به منظور دستيابي به اهداف ايمني و ايجاد محيط ايمن اقداماتي نظير موارد ذيل در اداره ايمني و آتش نشاني مورد پيگيري قرار مي گيرد :

1-اعمال کنترلهای لازم قبل از شروع فعالیتهای تعمیراتی توسط مهندسین ایمنی

2- خرید تجهیزات ایمنی و  افزایش تجهیزات عملیاتی و امدادی  شامل کپسول هوای فشرده عملیاتی ، پمپ ، هوز ، خودرو  و غیره

3- شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان ایمنی

4- آماده سازی تجهیزات ایمنی و کالیبره کردن آنها جهت آمادگی در مواقع لزوم شامل GAS TEST  و غیره

5- نظارت بر تجهیز نفرات به وسایل استحفاظ فردی مورد لزوم

6- برگزاری کمیته های ایمنی مرتبط با واحدهای عملیاتی برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه و پیگیری مصوبات آنها

7- صدور فرم شرایط و اعمال نا ایمن محیط کار در سطح مجتمع و پیگیری جهت انجام آنها

8- کنترل و نظارت بر عملکرد بازرسان ایمنی پیمانکاران و بررسی  گزارش HSE  PLAN

9- پیگیری جهت نصب لوزی شناسایی خطرات مواد شیمیایی بر روی مخازن .

10- تهیه و در دسترس قراردادن MSDS  مواد شیمیایی موجود در مجتمع جهت استفاده كاركنان .

11-افزایش نصب GAS DETECTOR  در واحدهای مختلف و محلهای مورد نیاز

12-  انجام دو مانور سراسری تخلیه اضطراری ، امداد و نجات در سال جهت آمادگی پرسنل و برگزاري جلسات متعدد ستاد بحران به منظور پيگيري موارد مربوطه

13- اعمال کنترلهای لازم قبل از شروع هر گونه کار اعم از ورود ، بازرسی ، تعمیر نمودن و تمیز کردن مخازن .

14- تجزيه و تحليل حوادث فردي به وقوع پيوسته در سال هاي مختلف

15- برگزاري كلاسهاي آموزش عمومي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت پرسنل و كارآموزان)

16-ایجاد آمادگی در پرسنل آتش نشانی با اجرای تمرینهای ادواری ( 4 تمرین در ماه به صورت تئوری و عملی در چهار شیفت )

17- نصب سیستمهای پیشرفته FIRE ALARM  و ضبط مکالمات در ایستگاه 1 و 2

18- تهیه و تکثیر بروشورهای آموزشی و اخبار حوادث 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملكرد اداره ايمني در سال 1395


-          نظارت بر فعاليتهاي تعميراتي تكميلي در واحدهاي منطقه 3

-            آموزش ايمني و آتش نشاني به كليه نفرات حاضر در تعميرات اساسي واحدهاي منطقه دو همچنين پيگيري تامين تجهيزات استحفاظي مورد نياز

-         نظارت بر كليه پروانه كارهاي صادره در تعميرات اساسي  از قبيل كنترل و نظارت ايمني ويژه در انجام فعاليتهاي مربوط به تعميرات اساسي و پيگيري رفع شرايط ناايمن و انجام تست گاز پيش از آغاز فعاليت هاي تعميراتي ، ارائه خدمات و تجهيزات آتش نشاني متعدد به واحدها ، همچنين پيگيري رفع موارد ضبط و ربطي و ضايعات مربوط به تعميرات اساسي و پيرو آن كنترل و نظارت موثر ايمني و آتش نشاني در مراحل مختلف راه اندازي مجدد واحدهاي منطقه دو و ايمن سازي شرايط راه اندازي

-          نظارت بر فعاليت هاي تعميرات اضطراري واحدها در ماه هاي مختلف نظير :

-         نظارت ايمني بر انجام فعاليت هاي تعميرات اضطراري در واحدهاي اوره و آمونياك منطقه دو در تير ماه همچنين نظارت بر انجام کارهای تعمیرات اضطراری در واحدهای اسید و نیترات منطقه 2 همزمان با اخذ انشعابات مربوط به پروژه CDM در واحد اسید

-         نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحد گرانول و سنتز واحد اوره منطقه 3 در تير ماه

-         نظارت بر فعاليت هاي راه اندازي مجدد پس از تعميرات اضطراري واحد آمونياك منطقه دو در آذر ماه

-         نظارت بر فعاليت هاي تعميرات اضطراري در واحد آمونياك منطقه 3 و نيز فعاليت هاي تعميرات اضطراري واحد اسيد منطقه 2 در دي ماه


-          نظارت بر انجام مراحل راه اندازي مربوط به پروژه CDM در واحد اسيد منطقه دو و پيگيري موارد مربوط به افتتاح پروژه با حضور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست و نيز معاون محترم وزير نفت در امور پتروشيمي در اسفند ماه

-          برگزاري جلسات ستاد بحران و انجام هماهنگي جهت اجراي مانور سراسري مقابله با وضعيت اضطراري ، انجام هماهنگي با ارگان هاي برون سازماني  جهت حضور در مانور ، تهيه سناريو مانور و اطلاع رساني به پرسنل و ... برگزاري مانور سراسري سال 95 با حضور پرسنل مجتمع و ارگان هاي برون سازماني ذيربط در تاريخ 8/12/95 و پيرو آن برگزاري جلسه تجزيه و تحليل مانور با حضور اعضاي ستاد بحران و ارزيابان مانور به منظور يافتن نقاط قوت و فرصت هاي بهبود

-          برگزاري 30 مانور تمريني آتش نشاني در نوبتكاري هاي مختلف به منظور حفظ آمادگي مقابله با وضعيت هاي اضطراري

 
 

-          نظارت بر انجام مراحل راه اندازي مربوط به پروژه CDM در واحد اسيد منطقه دو و پيگيري موارد مربوط به افتتاح پروژه با حضور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست و نيز معاون محترم وزير نفت در امور پتروشيمي در اسفند ماه

-          برگزاري جلسات ستاد بحران و انجام هماهنگي جهت اجراي مانور سراسري مقابله با وضعيت اضطراري ، انجام هماهنگي با ارگان هاي برون سازماني  جهت حضور در مانور ، تهيه سناريو مانور و اطلاع رساني به پرسنل و ... برگزاري مانور سراسري سال 95 با حضور پرسنل مجتمع و ارگان هاي برون سازماني ذيربط در تاريخ 8/12/95 و پيرو آن برگزاري جلسه تجزيه و تحليل مانور با حضور اعضاي ستاد بحران و ارزيابان مانور به منظور يافتن نقاط قوت و فرصت هاي بهبود

-          برگزاري 30 مانور تمريني آتش نشاني در نوبتكاري هاي مختلف به منظور حفظ آمادگي مقابله با وضعيت هاي اضطراري 

-          شركت در مميزي مراقبتي IMS   و همكاري با مميزان محترم شركت IMQ   در مهر ماه 95 و پيگيري موارد عنوان شده

-          هماهنگي با گروه هاي مختلف و پيگيري موارد مربوط به شناسايي و ارزيابي خطرات واحدهاي منطقه 3 جهت درج در سيستم مديريت يكپارچه

-          پيگيري رفع شرايط ناايمن مشاهده شده در واحدهاي مختلف ، كارگاه ها ، انبارها و ساختمان ها از طريق انجام هماهنگي با آن قسمت ها و در موارد مورد نياز ، تكميل و ارسال فرم هاي شرايط ناايمن

-           تكميل چك ليست هاي مميزي ايمني واحدهاي عملياتي مناطق مختلف ، كارگاه ها ، انبارها و ساختمان هاي مجتمع و ارسال اشكالات موجود به سرپرستان مربوطه به منظور پيگيري رفع عدم انطباق
 ها همچنين بررسي و تكميل چك ليست هاي ايمني

-          حضور در جلسات آموزش استاندارد مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها و پيگيري موارد مربوط به تعالي سازماني متعاقب آن شركت در  برنامه  پيش ارزيابي تعالي سازماني در آذر ماه ، همچنين آماده سازي مستندات مورد نياز و حضور در ارزيابي تعالي سازماني تيم مسئوليت هاي اجتماعي سازمان در بهمن ماه كه منجر به اخذ تنديس بلورين گرديد.

-          انجام تجزيه و تحليل حوادث فرايندي واحدهاي مختلف به روش FTA

-          انجام مطالعات HAZOP ايستگاه هاي گاز و بازنگري مطالعات HAZOP واحد اوره منطقه 2 و پيگيري موارد مربوطه

-          برگزاري جلسات كميته ايمني و پيگيري موارد مربوط به ايمن سازي مخازن ذخيره مواد شيميايي

-          بازديد از ايستگاه لخته گير گاز گناوه به منظور بررسي علل از كار افتادگي تاسيسات و تجهيزات وزارت نفت در شهريور ماه

-          نظارت بر بارگيري محصولات در  مناطق 2 و 3 مجتمع پتروشيمي

-          نظارت بر انجام امور ترافيك خودرويي در سطح مجتمع و پيگيري آموزش رانندگان در دروازه بارگيري

-          تست و كنترل و كاليبراسيون دستگاه هاي تست گاز واحدهاي مختلف و پيگيري خريد دستگاه هاي جديد و تعمير دستگاه هاي معيوب

-          بررسي و اظهار نظر در رابطه با درخواست هاي خدمات فني و گواهي اتمام RTS ها

-          كنترل و نظارت بر فعاليتهاي مختلف پيمانكاران اعم از كنترل ابزار و ادوات آنها در بدو ورود به مجتمع ،ورود و تردد خودروها و صدور مجوز رانندگي، آموزش و توجيه پرسنل پيمانكاران

-          انجام مميزي داخلي IMS از مجموعه  شركت خدمات فني مهندسي گسترش در تير ماه و پيگيري رفع مغايرتهاي موجود

-          برگزاري دوره آموزشي 5S  جهت پرسنل رسمي در مركز آموزش مجتمع

-          تشكيل جلسات متعدد و پيگيري برطرف شدن مشكلات سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق مجتمع

-          بررسي كمبود MSDS مواد شيميايي در سطح مجتمع و تهيه MSDS مواد مورد نياز

-          برگزاري سمينارهاي آموزشي جهت بازرسين ايمني و مسئولين HSE پيمانكار به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي ايشان

-          پيگيري و نصب  سيلندرهاي تنفسي و اطفاء حريق در قسمت هاي مختلف مجتمع

-          برگزاري جلسات و پيگيري موارد مربوط به نظام نامه ايمني در واحدهاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

-          پيگيري خريد تجهيزات استحفاظي و تاييد آن در ورود به انبار همچنين ثبت بيش از 48000 حواله لوازم استحفاظ فردي جهت پرسنل و نظارت بر استفاده پرسنل از اين لوازم

-          برگزاري جلسات كميته ايمني متعدد به منظور بررسي و تجزيه و تحليل حوادث فردي به وقوع پيوسته و پيشگيري از بروز حوادث مشابه

-          پيگيري رفع موارد ضبط و ربطي در سطح مجتمع همچنين تهيه و ارسال  گزارشات مربوط به نظام ساماندهي در ارتباط با قسمت هاي مختلف مجتمع

-          بازديد و شارژ دستگاه هاي تنفسي و خاموش كننده ها ، چك روتين تجهيزات آتش نشاني و پيگيري تعمير تجهيزات آتش نشاني

-          پيگيري نصب علائم ايمني در سطح مجتمع

-          تهيه و تكثير و توزيع ماهنامه ايمني از طريق بردهاي مجتمع و اتوماسيون اداري

-          نظارت بر فعاليتها و پروژه هاي جاري در مجتمع پتروشيمي شيراز

-          راه اندازي و شروع به كار واحدهاي اوره و آمونياك سوم مجتمع پتروشيمي شيراز با در نظر گرفتن تمهيدات ايمني و رسيدن به توليد و استمرار آن از ابتداي سال 95 همراه با افتتاح رسمي از سوي معاون محترم رياست جمهوري و هيئت همراه ايشان

-          از ابتداي سال 95 تا پايان اسفند ماه ضرايب تكرار و شدت حادثه به ترتيب برابر با 2.09 و 311.87 محاسبه گرديده است.

-          دستيابي به سرانه آموزشي معادل 17.62 با برگزاري 47698 نفرساعت آموزش عمومي و تخصصيHSE  جهت پرسنل رسمي و پيمانكار وكارآموزان مجتمع كه در سال 95   درصد نسبت به سال 61 درصد  رشد داشته است . كلاس ها در اداره ايمني ، مركز آموزش HSE   كمپ و مركز آموزش مجتمع برگزار شده است.

-          دستيابي به 78.3 ميليون نفرساعت كاركرد معادل  4382 روزكاري تاپايان اسفند ماه 95 پس از كسر روزهاي از دست رفته است.  DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0